Witamy na stronie umożliwiającej udział w głosowaniu 
w Budżecie Obywatelskim Powiatu Toruńskiego 

Zasady głosowania:

  • Głosować może każdy mieszkaniec Powiatu Toruńskiego.
  • Każda uprawniona osoba może oddać jeden głos na zgłoszone zadanie z puli powiatowej oraz jeden głos na zadanie z puli lokalnej w której mieszka.
  • Zagłosować można tylko jeden raz.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz nazwę gminy w której mieszkasz, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.
  • W celu weryfikacji oddania głosu w formie elektronicznej na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
  • Jeden numer telefonu mogą wykorzystać tylko dwie osoby.
  • Dla Gminy Łubianka żaden projekt lokalny nie zakwalifikował się do głosowania.

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór projektu

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt powiatowy

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt lokalny

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wybierz gmina / miasto
+48
Wpisz numer telefonu komórkowego Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Żadne opłaty nie zostaną naliczane.
Wskaż odpowiedź

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych, jest Starosta Toruński, Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 56 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl.

Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?
Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się: tel. 56 662 88 88, e-mail:  iod@powiattorunski.pl.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit e) - są one niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego art. 3 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. realizacji budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy jednostkom organizacyjnym, które biorą udział w budżecie obywatelskim, podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia oraz podmiotom zapewniającym nam wsparcie dla aplikacji dostępnej na stronie powiat-torunski.budzet-obywatelski.org/glosowanie.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Dane zebrane ww. celach będą przetwarzane do czasu zakończenia budżetu obywatelskiego w danym roku, czyli do ogłoszenia wyników głosowania tj. od momentu oddania głosu do 16 sierpnia 2022 r. 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych masz prawo do: 
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Państwa danych osobowych;
8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe?
Jeżeli chcecie Państwo zagłosować w budżecie obywatelskim, wymagamy podania następujących danych osobowych:
imię,
nazwisko,
gmina/miasto,
numer telefonu.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety, nie będziecie Państwo mogli wziąć udziału w głosowaniu.
Czy przetwarzany Państwa dane w sposób zautomatyzowany lub poprzez profilowanie?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Czy podane przez Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych?
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1

Montaż wiat stadionowych na boisku ,,Marakan" w Chełmży

Zakup i montaż 2 wiat stadionowych - z pojedynczymi siedziskami dla 8 osób każda - na boisku Marakan w Chełmży.
Koszt: 20 000 zł
2

Powiatowe kolędowanie

Organizacja 5 koncertów kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli góralskiej w kościołach na terenie Gminy Chełmża.
Koszt: 14 900 zł
3

Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka dla mieszkańców powiatu toruńskiego

Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka na 5 uroczystościach na terenie powiatu toruńskiego.
Koszt: 16 000 zł
4

AMP Czernikowo CUP

Organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej dla trzech grup wiekowych. Miejsce realizacji: Czernikowo.
Koszt: 14 140 zł
5

Wioska średniowieczna i nowożytna przy grodzisku pokasztelańskim w Steklinie

Zaprezentowanie przy dawnym grodzisku pokasztelańskim nad jeziorem Steklińskim inscenizacji średniowiecznej związanej z grodziskiem, obyczajami, zwyczajami i zajęciami ludzi w średniowieczu i początku epoki nowożytnej. Miejsce realizacji zadania: Steklin, gmina Czernikowo.
Koszt: 16 000 zł
6

Edukacyjne miasteczko wodne

Organizacja Edukacyjnego Miasteczka Wodnego nad Jeziorem Chełmżyńskim obejmującego m.in. montaż wodnego placu zabaw, akcje profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego. Miejsce realizacji: Chełmża.
Koszt: 20 000 zł
7

Pszczele autostrady - rekultywacja nieużytków z warsztatami edukacyjnymi

Wykonanie pszczelich autostrad (pasów łąk kwietnych), budowa i montaż hoteli dla owadów zapylających oraz przeprowadzenie warsztatów z instruktażem proekologicznej rekultywacji nieużytków. Miejsce realizacji: Gutowo, Zarośle Cienkie, Olek, gm. Zławieś Wielka i Łysomice.
Koszt: 19 939 zł
8

I ty możesz zostać strażakiem - zakup sprzętu wraz z festynem

Zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego wraz z pokazem jego wykorzystania podczas ogólnodostępnego festynu. Miejsce realizacji: Papowo Toruńskie, gm. Łysomice.
Koszt: 20 000 zł
9

VI Spotkanie motocyklowe Moto Gostkowo

Organizacja spotkania motocyklistów z powiatu toruńskiego zakończona koncertem Nocnej Zmiany Bluesa. Miejsce realizacji: Gostkowo, gm. Łysomice.
Koszt: 8 861 zł
10

Archipelag artystycznych marzeń - Wyspa III: Poeci międzywojnia - współczesne interpretacje - koncert Adama Struga z zespołem

Organizacja koncertu Adama Struga wraz z zespołem połączona z warsztatami muzycznymi oraz konkursami muzycznymi i plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Miejsce realizacji: Czernikowo.
Koszt: 18 015 zł
11

Spotkania z muzyką

Organizacja koncertów zespołu Tribute to Maanam w 3 gminach powiatu toruńskiego: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.
Koszt: 20 000 zł
12

Qulturoweekendy

Organizacja koncertów duetu skrzypcowego "Queens of Violins" w 4 gminach powiatu toruńskiego: Czernikowo, Obrowo, Łysomice i miasto Chełmża.
Koszt: 20 000 zł
13

Dzień dla zdrowia

Organizacja akcji profilaktycznej poświęcona zdrowiu i aktywności fizycznej, w ramach której zaplanowano m.in. spotkania z lekarzami specjalistami oraz pokazy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i instruktaż marszu nordic walking. Miejsce realizacji: Obrowo.
Koszt: 10 000 zł
14

Sportowy relaks

 Miasto Chełmża
Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na boisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży poprzez montaż stołu piknikowego, ławek i zasadzenia zieleni. Miejsce lokalizacji: Chełmża.
Koszt: 9 975 zł
15

Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza – Obrona Grodu

 Miasto Chełmża
Organizacja warsztatów z podstaw łucznictwa oraz turnieju łuczniczego o Złotą Strzałę Grodu Łoza. Miejsce lokalizacji: Chełmża.
Koszt: 5 000 zł
16

Niech sztuka trafia pod strzechy – część II

 Gmina Chełmża
Organizacja koncertu zespołu Nadziei Maleńka Orkiestra pod przewodnictwem Jacka Beszczyńskiego. Miejsce lokalizacji: Sławkowo.
Koszt: 3 200 zł
17

Akademia Zdrowia

 Gmina Chełmża
Organizacja 7 warsztatów kulinarnych w celu propagowania zdrowych nawyków żywieniowych zakończonych konferencją podsumowującą projekt z udziałem lekarza i dietetyka. Miejsce lokalizacji: gmina Chełmża.
Koszt: 7 500 zł
18

Muzycznie w plenerze

 Gmina Czernikowo
Organizacja koncertu muzyki klasycznej w plenerze - w Parku 700-lecia. Miejsce lokalizacji: Czernikowo.
Koszt: 7 000 zł
19

Z rodziną na rowerze

 Gmina Czernikowo
Organizacja rajdu rowerowego po gminie Czernikowo promującego zdrowy tryb życia i wspólne spędzanie czasu, połączonego z konkursami dla uczestników rajdu.
Koszt: 2 900 zł
20

Wioska średniowieczna w grodzisku pokasztelańskim Steklin z warsztatami i stoiskami – odsłona VIII

 Gmina Czernikowo
Organizacja m.in warsztatów garncarskich, wikliniarskich, kowalskich oraz wynajem łodzi wikingów w ramach utworzonej wioski średniowiecznej i prasłowiańskiej w grodzisku pokasztelańskim. Miejsce realizacji: Steklin.
Koszt: 4 717 zł
21

Cztery pory roku - biegiem po zdrowie

 Gmina Lubicz
Organizacja czterech wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w czterech sołectwach gminy Lubicz obejmujących m.in. biegi uliczne na dwóch dystansach - 5 i 10 km, zajęcia nordic walking i konkursy sprawnościowe. Podczas wydarzeń zaplanowano także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz porady w zakresie zdrowego odżywiania.
Koszt: 10 000 zł
22

Turzno, moje miejsce na ziemi - wiejska gra terenowa

 Gmina Łysomice
Organizacja wiejskiej gry terenowej promującej - wśród mieszkańców gminy Łysomice - historię i zabytki Turzna. Wydarzenie zakończone festynem rodzinnym. Miejsce realizacji: Turzno.
Koszt: 4 000 zł
23

Podwórkowe gry chodnikowe

 Gmina Obrowo
Zakup i trwały montaż podwórkowych gier chodnikowych (m.in. gra w klasy, zaplątane ścieżki, tor przeszkód) wykonanych z prefabrykowanej kolorowej masy termoplastycznej. Miejsce realizacji: Osiek nad Wisłą.
Koszt: 10 000 zł
24

Strażak ratownik

 Gmina Obrowo
Organizacja szkolenia dla 16 strażaków z OSP z gminy Obrowo w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu ratownika. Miejsce realizacji: Kawęczyn.
Koszt: 10 000 zł
25

Łączymy pokolenia

 Gmina Obrowo
Organizacja warsztatów edukacyjnych w zakresie ekologii dla mieszkańców gminy Obrowo, w tym mieszkańców DPS w Dobrzejewicach. W ramach warsztatów teoria połączona zostanie z praktyką: omówione zostaną tematy dot. roślin miododajnych oraz owadów zapylających, a następnie nastąpi wspólne nasadzenie ww. roślin. Na zakończenie spotkania występ kapeli ludowej. Miejsce realizacji: Dobrzejewice.
Koszt: 4 540 zł
26

Festiwal muzyki i smaku

 Gmina Obrowo
Organizacja festiwalu promującego dziedzictwo kulturalne i kulinarne gminy Obrowo poprzez prezentację uzdolnionych muzycznie mieszkańców gminy oraz prezentację potraw kuchni lokalnej wykonanych m.in. przez miejscowe koła gospodyń wiejskich. Miejsce realizacji: Osiek nad Wisłą.
Koszt: 10 000 zł
27

"Aktywni i zdrowi" - cykl zajęć zajęć sportowo-profilaktycznych

 Gmina Obrowo
Organizacja zajęć sportowo-profilaktycznych (aerobik, stretching, nordic walking, profilaktyka bólów kręgosłupa i pleców) dla mieszkańców gminy Obrowo od 16. roku życia oraz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rytmiki dla dzieci w wieku 4-6 lat. Miejsce realizacji: Silno.
Koszt: 9 800 zł
28

Skosztuj potraw mennonickich

 Gmina Wielka Nieszawka
Organizacja warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania promujących dziedzictwo kulinarne, w tym kuchnię regionalną obejmującą potrawy mennonickie. Miejsce realizacji: Mała Nieszawka.
Koszt: 1 500 zł
29

Aktywnie - rodzinnie

 Gmina Wielka Nieszawka
Organizacja festynu rodzinnego o charakterze rekreacyjno-sportowym, podczas którego rodzinne drużyny zmierzą się w wielu konkurencjach sportowo-sprawnościowych. Całość przedsięwzięcia zakończy się wspólnym grillem. Miejsce realizacji: Mała Nieszawka.
Koszt: 4 000 zł
30

Wspólne zbieranie śmieci w przestrzeni publicznej i grill integracyjny

 Gmina Wielka Nieszawka
Organizacja jednodniowej akcji polegającej na porządkowaniu wspólnej przestrzeni publicznej przez mieszkańców 4 sołectw z gminy Wielka Nieszawka. Zwieńczeniem akcji będzie spotkanie integracyjne połączone ze wspólnym grillowaniem. Miejsce realizacji: Gmina Wielka Nieszawka.
Koszt: 400 zł
31

Trzy serca dla ekologii

 Gmina Zławieś Wielka
Zakup trzech pojemników w kształcie serca na plastikowe nakrętki i umiejscowienie ich w 3 miejscowościach na terenie gminy Zławieś Wielka. Miejsce realizacji: Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo.
Koszt: 6 060 zł
32

Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka

 Gmina Zławieś Wielka
Organizacja czterech ogólnodostępnych bezpłatnych koncertów dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka uświetniających spotkania okolicznościowe.
Koszt: 3 280 zł
33

Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych

 Gmina Zławieś Wielka
Organizacja trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś Wielka połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych zakątków gminy oraz spotkaniami edukacyjnymi i konkursami w zakresie pierwszej pomocy, zasad ruchu drogowego oraz promocji nowo powstających ścieżek rowerowych.
Koszt: 6 000 zł

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni projekt
Następny projekt